Algemene voorwaarden

 

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van BO MORTY alsmede op overeenkomsten gesloten met Opdrachtgever(s) en/of Leverancier(s) van diensten en/of goederen, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
 2. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. BO MORTY en Opdrachtgever zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt door BO MORTY uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden treden daarvoor in de plaats.
 5. De Opdrachtgever en/of Leverancier aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het aangaan van een overeenkomst met BO MORTY.

ARTIKEL 2 – TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst tussen BO MORTY en de Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat BO MORTY een door de Opdrachtgever ondertekende offerte per mail of per post ontvangt of op het moment waarop BO MORTY met instemming van de Opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft.
 2. De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend. Aan druk-, zetfouten en verschrijvingen kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van 14 dagen, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.
 4. Indien BO MORTY opdracht heeft gekregen en met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, nog zonder dat er een overeenkomst tot dienstverlening tot stand is gekomen, is aanvrager alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Hiermee worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d. bedoeld.
 5. De prijzen in genoemde offertes zijn inclusief 21 % BTW.
 6.  Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is BO MORTY daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij BO MORTY anders aangeeft.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht BO MORTY niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 8. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 9. Het staat BO MORTY altijd vrij om zonder opgave van redenen, niet akkoord te gaan met een aanvaard aanbod. Indien reeds betaald is, zal BO MORTY dit bedrag onmiddellijk na weigering terugboeken.
 10. BO MORTY is niet aansprakelijk voor het niet uitvoeren van een opdracht ten gevolge van overmacht, zoals bijvoorbeeld bij uitputting van de voorraad of het uitblijven van leveringen door de Leveranciers van BO MORTY, het tenietgaan van goederen of het niet uitvoeren van opdrachten ten gevolge van ongevallen, staking, brand, overstroming enz. Deze opsomming is niet limitatief.

ARTIKEL 3 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. BO MORTY zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van een goede weddingplanner uitvoeren. BO MORTY heeft hierbij een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BO MORTY het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.
 3.  De prijzen betreffende diensten en goederen geleverd door derden (Leveranciers) zijn niet inbegrepen in de prijzen te voldoen aan BO MORTY. Eventuele bijkomende kosten, berekend door Leveranciers of anderen, zijn ten laste van de Opdrachtgever.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BO MORTY aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan BO MORTY worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BO MORTY zijn verstrekt, heeft BO MORTY het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. BO MORTY is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat BO MORTY is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.
 6. Andere personen dan bedoeld in artikel 3.3, zoals Leveranciers, worden ingeschakeld door en voor rekening van Opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
 7. Indien door BO MORTY of door BO MORTY ingeschakelde derden in het kader van een overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, dient de Opdrachtgever de kosten te dragen verband houdende met de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 8. Opdrachtgever vrijwaart BO MORTY dan wel door BO MORTY ingeschakelde derden, voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

ARTIKEL 4 – WIJZIGEN VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. BO MORTY zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal BO MORTY de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. BO MORTY behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de Opdrachtgever door te berekenen. BO MORTY is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.
 5. BO MORTY is gerechtigd prijsstijgingen van Leveranciers door te berekenen aan Opdrachtgever indien tussen het moment van aanbieding en levering, de gehanteerde tarieven zijn gestegen.
 6. Bovendien mag BO MORTY het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan BO MORTY, dat in redelijkheid niet van BO MORTY mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. BO MORTY zal de Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen.
 7. Indien BO MORTY hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door de Opdrachtgever in aanmerking.

ARTIKEL 5 – LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Indien de Opdrachtgever de verhuurde of geleverde producten en/of diensten voor of op het afgesproken tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, wordt de opdracht alsnog in rekening gebracht volgens de overeenkomst, eventueel vermeerderd met de kosten voor geleden schade en/of extra onkosten geleden door BO MORTY.
 2. Het verzoek door de Opdrachtgever om de leveringsdata te wijzigen, kan alleen in onderling overleg en na schriftelijke bevestiging van BO MORTY. Alle kosten voortvloeiend uit deze wijziging komen ten laste van de Opdrachtgever.
 3. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door een Leverancier de termijn overschreden, dan is in geen geval BO MORTY aansprakelijk voor de gevolgen van welke aard dan ook.

ARTIKEL 6 – BETALING

 1. Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de Opdrachtgever een voorschot betaling plaats van 50% van het geoffreerde bedrag. De Opdrachtgever ontvangt 14 dagen voor de uitvoeringsdatum een tweede factuur voor het restant van 50% van het geoffreerde bedrag. Na de uitvoeringsdatum, ontvangt de Opdrachtgever eventueel een derde en tevens laatste factuur op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen ontstaan in de opdrachtbevestiging. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Bij een eerste kennismakingsgesprek wordt het overeengekomen bedrag volledig gefactureerd (100%) nadat deze heeft plaatsgevonden.
 3. Betalingen door Opdrachtgever moeten plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen Opdrachtgever en BO MORTY anders is overeengekomen.
 4. De Opdrachtgever die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. BO MORTY is in dat geval gerechtigd incassokosten alsmede aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten en heeft de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim tot aan de dag van betaling.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van BO MORTY op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. BO MORTY behoud zich het recht voor het bedrag ineens op te eisen indien daarvoor gegronde redenen zijn. Opdrachtgever is in dat geval gehouden terstond tot betaling over te gaan.
 7. BO MORTY heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de open gevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. BO MORTY kan, zonder daardoor in verzuim te raken, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde van de toerekening aanwijst. BO MORTY kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 8. Is Opdrachtgever in gebreke en/of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 10 % over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van 250 euro en onverminderd de BTW en onverminderd eventuele incassokosten, proceskosten en executiekosten.
 9. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
 10. Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.

ARTIKEL 7 – ONDERZOEK, KLACHTEN EN RECLAMES

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan BO MORTY. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BO MORTY in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal BO MORTY de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet mogelijk of zinvol is, zal BO MORTY slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8 aansprakelijkheid.
 4. Reclames dienen uiterlijk binnen 14 dagen, na de uitvoeringsdatum schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij BO MORTY te worden ingediend.
 5. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren. Het indienen van reclames ontheft de Opdrachtgever niet van zijn verplichting de door BO MORTY ingediende facturen, tijdig te voldoen.
 6. BO MORTY dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien de reclame naar haar oordeel juist is, zal zij te hare keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten en/of diensten, hetzij de geleverde producten en/of diensten gratis vervangen na teruglevering daarvan in de originele toestand.

ARTIKEL 8 – ONTBINDING, BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST

 1. BO MORTY heeft ten alle tijden het recht een overeenkomst, of wijzigingen daarin, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enig wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling. BO MORTY heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen/te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.
 2. Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is BO MORTY gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van BO MORTY op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien BO MORTY de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft BO MORTY recht op vergoeding van geleden schade, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan BO MORTY zijn toe te rekenen. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
 5. BO MORTY is bevoegd de nakomingen van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en/of na het sluiten van de overeenkomst BO MORTY ter kennis gekomen omstandigheden goede gronden geven tot vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen en/of Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid onvoldoende is of uitblijft.
 6. Indien de Opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door BO MORTY gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door Opdrachtgever vergoed worden. Daarnaast dienen er annuleringskosten te worden voldaan welke kosten gelijk zijn aan 50% van de totale som van de opdracht bij opzegging vanaf de totstandkoming van de overeenkomst tot 4 weken voor de uitvoeringsdatum, of 75% van de som van de opdracht bij opzegging 1 tot 4 weken voor de uitvoeringsdatum, of 100% van de som van de opdracht bij opzegging in de laatste week voor de uitvoeringsdatum.
 7. ndien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door BO MORTY, zal BO MORTY in overleg met Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 8. BO MORTY behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE

 1. BO MORTY zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan BO MORTY onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is BO MORTY voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van BO MORTY die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is BO MORTY slechts voor directe schade aansprakelijk en tot maximaal een bedrag van €2500,-. BO MORTY is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook als gevolg van handelen of nalaten van de rechtstreeks door Opdrachtgever ingeschakelde Leverancier(s).
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming van BO MORTY in de nakoming van de overeenkomst vast te stellen, indien deze aan BO MORTY toegerekend kunnen worden;
  – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 3. BO MORTY is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, en/of schade wegens door BO MORTY gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke Overeenkomst vormt.
 4. Als BO MORTY bij de uitvoering van de Overeenkomst een of meer derden inschakelt dan is BO MORTY nimmer aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derde(n) wordt gemaakt. Als een derde zijn of haar aansprakelijkheid heeft beperkt dan heeft BO MORTY de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.
 5.  BO MORTY is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, BO MORTY of derden.
 6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker/BO MORTY of zijn ondergeschikten.
 7. Indien BO MORTY voor de uitvoering van de opdracht samenwerkt en door Opdrachtgever aangewezen derde, is BO MORTY nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen aan de zijde van deze derde.

ARTIKEL 10 – VRIJWARING

 1. Opdrachtgever vrijwaart BO MORTY voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan BO MORTY onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met handelen of nalaten die Opdrachtgever is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van BO MORTY en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.
 2. Opdrachtgever vrijwaart BO MORTY voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 3. Indien Opdrachtgever aan BO MORTY informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

ARTIKEL 11 – OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die BO MORTY niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Ziekte en/of een ongeval vallen tevens onder overmacht.
 2. De Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door BO MORTY op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de Opdrachtgever niet aan BO MORTY bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.
 3. Voor zoveel BO MORTY ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BO MORTY gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd, de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop BO MORTY geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BO MORTY niet in staat is de verplichtingen na te komen.

ARTIKEL 12 – GEHEIMHOUDING

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

ARTIKEL 13 – GESCHILLEN

 1. Geschillen tussen BO MORTY en Opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van BO MORTY.
 2. Opdrachtgever heeft het recht om binnen een maand nadat BO MORTY zich jegens hem op lid 1 heeft beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

ARTIKEL 14 – UITBESTEDING WERK AAN DERDEN

 1. De Opdrachtgever machtigt BO MORTY om de opdracht op een door haar gewenst tijdstip te laten uitvoeren. De Opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door BO MORTY aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door BO MORTY met Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en).
 2. Producten en/of diensten die niet door BO MORTY zelf geleverd kunnen worden, worden betrokken via Leveranciers, betaling van deze Leveranciers geschiedt via Opdrachtgever. Tenzij anders is overeengekomen.
 3. BO MORTY wordt niet verantwoordelijk geacht voor de daden en of handelingen van zijn Leveranciers en kan hier nimmer op worden aangesproken.
 4. Indien BO MORTY als tussenpersoon (cq boekingskantoor) fungeert en alleen de administratieve handelingen inzake de opdracht verricht, kan BO MORTY nooit worden aangesproken op handelingen, wijzigingen of andere zaken die tijdens de uitvoering van de opdracht plaatsvinden, als bedoeld in de overeenkomst.
 5. Mochten er geschillen ontstaan tussen Opdrachtgever en Leverancier, dan zal BO MORTY pogen hiertussen te bemiddelen echter BO MORTY kan nooit worden aangesproken voor enige schades, tekortkomingen, afwijking in haar product, het niet leveren van diensten of producten, kosten en/of rentes en over het behaalde resultaat in dit eventuele geschil, dit blijft een zaak tussen Opdrachtgever en Leverancier.

ARTIKEL 15 – INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. BO MORTY behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot al haar geleverde diensten en producten in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
 2. Het is Opdrachtgever verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere producten van BO MORTY, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van BO MORTY toegestaan.

ARTIKEL 16 – PROMOTIEMATERIAAL

 1. Opdrachtgever geeft BO MORTY toestemming om de naam van Opdrachtgever en het promotiemateriaal, zoals foto’s en videomateriaal, te gebruiken voor promotie doeleinden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. BO MORTY kan promotiemateriaal gebruiken voor promotie doeleinden zoals referentie op de website, een blog, beursmateriaal of social media.

ARTIKEL 17 – WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DEZE VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de kamer van koophandel te Groningen.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

ARTIKEL 18 – TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op elke overeenkomst tussen BO MORTY en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.